АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК за проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене се води за всяко поле и култура която се отглежда.

АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК съдържа информация за полето и културата която е засята/заседена. Съдържа информация за сорта/хибрида, номер на имота, местност, предшественик и площ. Вдневника се отразяват всички изведени растителнозащитни мероприятия и торене. Дневника се води от лице завършило агрономическа специалност или преминало през обучение за работа с ПРЗ. Заверява се от специалист със сертификат по чл. 83 ал.1 или ал.2

ОБРАЗЕЦ НА ПОПЪЛНЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Може да изтеглите от тук:

КАКВО СЪДЪРЖА АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА?

Първа страница съдържа информациия за стопанстовото:

 1. Име на стопанството
 2. ЕИК и/или Булстат
 3. Адрес
 4. Към коя областна дирекция се отчита
 5. ЕКАТТЕ

На Втора страница се отбелязват ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, ПЛЪТНОСТ ИЛИ СТЕПЕН НА НАПАДЕНИЕ ОТ ВРЕДИТЕЛИ. Преди да се изведе третиране с инсектицид или фунгицид трябва да има иведено обследване на полето. При обследването се отбелязва обследваната и нападната площ. Ако инапдението от вредители или болести е над Прага на Икономическа Вредност може да се изведе третиране. Третирането трябва да се извърши след като е направено уведомление в платформата BEEKEEPERS.

Третирането трябва да се извърши съгласно Закона за Защита на Растенията.

На Трета страница се отбелязват ПРОВЕДЕНИ ХИМИЧНИ ОБРАБОТКИ. Като се отбелязва дата на третирането, вредата срещу която се извежда, Продукта за Растителна Защита, дозата на употреба, техниката на приложени и карантинния срок.

За всяко мероприятие се подписва специалист със сертификат по чл. 83 ал.1 или ал.2.

Четвърта страница се отбелязват УПОТРЕБЕНИ МИНЕРАЛНИ И ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА И БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Отбелязва се датата на приложение на приложение, кой е продукта и какво съдържа и в каква доза е употребен.

Пета страница, в нея се попълва информация за ВЗЕТИ ПРОБИ И ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ ОТ РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Шеста страница, в нея се отразява РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ИНСПЕКТОР ОТ ОДБХ

За повече информация може да се свържете с нас на телефон: +359 88 978 5256

ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОВЕРЯВАЩИТЕ

 • Дневници- попълнени къ деня на проверката
 • Първични счетоводни документи, които предоставят информация за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ и торове; закупените препарати да са регистрирани за употреба при отглежданите култури!  (Пример: в стопанството се отглежда Пшеница – представя се фактура за закупен препарат регистриран за употреба при лоза и овощни)
 • наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицата, които използват ПРЗ от професионална категория на употреба
 • наличието на договор с фирма, събираща празните опаковки от употребените препарати и торове;
 • извадка от ЕПОРД за извършено уведомление за опазване на пчелите от отравяне,
 • протокол от изпитване за остатъци от пестициди на растителна проба от отглежданата култура, взета за целите на самоконтрола
 • помещение или метален шкаф за временно съхранение на ПРЗ с контролиран достъп (да се заключва)
 • място, където се приготвя работния разтвор
 • Приготвянето на работния разтвор от ПРЗ се извършва на места, отстоящи на разстояние не по-малко от:

1. 100 м от жилищни сгради, обори и складове за фураж;

2. 200 м от водоеми, водоизточници и вододайни зони;

3. 25 м от напоителни канали.

 • Неупотребеното количество разтвор се третира съгласно Закона за управление на отпадъците.

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Видео с презентация на Административния Дневник за проведените Растителнозащитни мероприятия и торене. Презентацията е за версия 1.0. Очаквайте видео за версия 2.0 съвсем скоро.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *