Съгласно Закона За Защита на Растенията всеки земеделски стопанин задължително трябва да води ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА се води за всяко поле и култура която се отглежда. Дневника съдържа информация за полето и културата която е засята/заседена. Съдържа информация за сорта/хибрида, номер на имота, местност, предшественик и площ. Вдневника се отразяват всички изведени растителнозащитни мероприятия и торене. Дневника се води от лице завършило агрономическа специалност или преминало през обучение за работа с ПРЗ. Заверява се от специалист със сертификат по чл. 83 ал.1 или ал.2

ОБРАЗЕЦ НА ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

КАКВО СЪДЪРЖА ДНЕВНИКА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА?

Първа страница съдържа информациия за стопанстовото:

  1. Име на стопанството
  2. ЕИК и/или Булстат
  3. Адрес
  4. Към коя областна дирекция се отчита
  5. ЕКАТТЕ

На Втора страница се отбелязват ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, ПЛЪТНОСТ ИЛИ СТЕПЕН НА НАПАДЕНИЕ ОТ ВРЕДИТЕЛИ. Преди да се изведе третиране с инсектицид или фунгицид трябва да има иведено обследване на полето. При обследването се отбелязва обследваната и нападната площ. Ако инапдението от вредители или болести е над Прага на Икономическа Вредност може да се изведе третиране. Третирането трябва да се извърши след като е направено уведомление в платформата BEEKEEPERS.

Третирането трябва да се извърши съгласно Закона за Защита на Растенията.

На Трета страница се отбелязват ПРОВЕДЕНИ ХИМИЧНИ ОБРАБОТКИ. Като се отбелязва дата на третирането, вредата срещу която се извежда, Продукта за Растителна Защита, дозата на употреба, техниката на приложени и карантинния срок.

За всяко мероприятие се подписва специалист със сертификат по чл. 83 ал.1 или ал.2.

Четвърта страница се отбелязват УПОТРЕБЕНИ МИНЕРАЛНИ И ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА И БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Отбелязва се датата на приложение на приложение, кой е продукта и какво съдържа и в каква доза е употребен.

Пета страница, в нея се попълва информация за ВЗЕТИ ПРОБИ И ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ ОТ РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Шеста страница, в нея се отразява РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ИНСПЕКТОР ОТ ОДБХ

ПОПЪЛНЕН ДНЕВНИК РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *