Дневник за Проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене (Дневник за Растителна Защита) представлява важен документ за земеделските стопани и е задължителен за всички, които се занимават с растениевъдство. Този документ се изисква от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) както и от други Органи като Държавен Фонд Земеделие. Този документ има ключова роля при следенето и управлението на земеделските култури и растителнозащитните мероприятия. Обикновенно се изисква освен при регулярна проверка също така и при кандидатстване по различни мярки и проекти.

Земеделските производители, които не водят Дневникът за Растителнозащитни Мероприятия и Торене, носят наказателна отговорност по Закона за защита на растенията!

В тази статия ще разгледаме важността на Дневника, изискванията по него и предоставим образец за попълване.

Дневник за Растителнозащитни Мероприятия и Торене:

 1. Съответствие с законодателството: Дневникът е задължителен съгласно националното и европейското законодателство и неговото попълване е законова изискваност. Неизпълнението на тази задължителност може да доведе до санкции и глоби.
 2. Прозрачност и отговорност: Дневникът служи като документирано доказателство за всички растителнозащитни дейности и торене, извършени в земеделското стопанство. Това подобрява прозрачността на процесите и установява отговорност при евентуални инциденти или констатирани нарушения.

Изисквания за попълване на Дневника:

 1. Идентификация на стопанството: Дневникът трябва да съдържа име и адрес на стопанството, както и нужната информация от регистрацията на земеделския производител.
 2. Детайлност при записите: За всяко проведено растителнозащитно мероприятие или торене, трябва да се отразят следните данни:
  • Дата на извършване на дейността.
  • Вид на растението или културата.
  • Употребените препарати и технически средства (с указание на търговските наименования).
  • Дози и количества на използваните средства.
  • Име и подпис на специалиста отговорен за дейността.
  • Третиранията трябва да са съобразени със Закона за защита на растенията.
  • Нужно е да имате уведомителни писма чрез официалната платформа: Beekeepers
 3. Съхранение на Дневника: Завършените Дневници трябва да се съхраняват в продължение на поне 5 години и да бъдат налични за проверка при необходимост.

Образец за попълване на Дневника:

АКТУАЛЕН ОБРАЗЗЕЦ: ТУК

Заключение: Дневник за Растителна Защита е неотменим документ за земеделските стопани. Той осигурява съответствие с законодателството, подобрява прозрачността и отговорността в земеделските дейности и помага за контрола на употребените ПРЗ и торове. Правилното попълване и съхранение на Дневника е задължително, и стопанствата следва да се стремят към това.

За Контакти: ТУК

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *